Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Égi* Mega *Jel

 

12347880_908292262611534_3723519267754250496_nmy.jpg

2017 Az Utolsó Idők legnagyobb jele az égen !!!!!

/WebOldal szerkesztőjének elő szava/ :  Fontos hogy külömbséget tegyünk,tegyek az Olvasóim előtt hogy:  a CSillagokban lesznek jelek:" A Lukács írása szerint való szent evangyéliom 21. fejezet
25,És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog,"  -Továbá :  A Máté írása szerint való szent evangyéliom 2. fejezet
21,A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván: 2Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. 3,Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem. 4,És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie? 5,Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta: 6,És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt. 7,Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét. 8,És elküldvén őket Bethlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki. 9Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé a csillag, a melyet napkeleten láttak, előttük megy vala mind addig, a míg odaérvén, megálla a hely fölött, a hol a gyermek vala. 10,És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. - továbbá,fontosnak tartom kiemelni hogy Teljesen más az a Fajta "CSillag Kép,képek  amlyekkel a Világi Sötét ,Gonosz eredetü Okkúlt  Túdományal foglalkozók foglalkoznak- nem szabad, Össze keverni  az ilyen Tiltot Tevékenységel!/  Továbbá: az alábbi Prófécia Magyarázat Kútatási "Felfedezés" természetesen  . ha 2017-ben ez a CSillag kép Megjelenik akkor "elkezdődött, ill  Benne vagyúnk" ..tanúlmányozd ..  Előszó vége."**-Még egy rendkivül Fontos megjegyz: A Harmadik Templom Felépülésének-elő jelei- megkezdése-felépülésének NYomon követése!!

 Végidők"-"Apokalipszis"(szerk:J.László) 

pillanatkep_2017_01_18_22_04_26_191.jpg

pillanatkep_2017_01_18_22_14_54_393.jpg

pillanatkep_2017_01_18_22_15_09_680.jpg

2017 -a Héber Naptárban ,ISTEN Naptárában a: 5777-ik Év van.  5=Kegyelem száma, 777= Háromszor a beteljesedés száma: A MESSIÁS Éve amely elkezdődött a ZSidóság szerint.Sajnos mivel a ZSidóság nem Hisz az Újszövetségben  amelyben már a MESSIÁS már elérkezett  ezért Ők egy másik Messiást várnak-jelenleg Ők a Hitüket és figyelmüket  egy Hamis Messiás   eljövetelére  Fókúszálnak,Úgy gondolják  és abban Hisznek hogy  ebben az Év-ben   a Messiás megmútatja magát SZámúkra .János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve 12. fejezet
12.1,És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona; 2,A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben. 3,Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona; 4,És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szűlő asszony elé, hogy mikor szűl, annak fiát megegye.  Nagy* Jel*=Mega Jel-  nagyon fontos mert az ideje talán  nagyon közelvan,legalább  is  ennek a Jelnek a beteljesedése Igen közzel van:"egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona;"  Ez nem azt irja le hogy egy Nő lebeg az Égen! SZimbolikús,és a SZószerinti értelmezés alapján a "SZüz CSillag Jegy" leirása. Melynek igy kell kinéznie a Nap a fejénél-a Hold a Lábánál  és 12 CSillag a Fejénél,amelyből 9 az "Oroszlán "CSillag Jegy  és együtt állás a Merkurral a Marssal és a Vénuszal   -ez az együtt  állás 2017 SZeptember 23 án lesz látható  23,ról 24  ére Virradóra lesz látható,a Héber Naptár szerint  23 -a Estétől- 24-e Estéig. Menyire ritka ez az együttállás?  A Mi Életünkben még sohasem Történt meg! Legútóbb: 5932  Évvel ezelőt volt látható-a Mi Naptárúnk szerint: i.e. 3915  Agusztusában amikor ÁDÁM és ÉVA a Földön Éltek-tehát abban az Időszakban lehetet -amikor Ádám és Éva megtapasztalták hogy milyen a *SZülési Fájdalom a Nő számára: Isten azt is kimondta hogy a CSillagok a Nap a Hold  azaz Kijelölt Időpontokat fognak  mútatni.Amikor tehát Isten ezt mondta nekik akkor lehetett  ez az együttállás   mint Jel az Égen,az Óta sem volt látható az Égen: Ez a Jel lessz Látható kevesebb mint 360  napon belül-*Emlékezünk a 4 Vérholdra és 2 Nap fogyatkozásra: Vérholdak 2014-Április 12 ,én kezdődtek  Húsvétkor  és 2 Nappal az előtt  hogy  ez a Nagy Jel az Égen feltünne-tehát 2 Nappal az előtt lessz a Kürtök Ünnepe,mit jelent a Kürtök Ünnepe?Prófétikúsan  a Következő esemény amelyet Jézus be fog teljesiteni-az első 4 Ünnepet már betöltötte, a soron következö amelyet be kellene töltenie  az a Halottak Feltámadása  és a SZentek elragadtatása-tehát ha ennek kell következnie akkor  ez megtörténhet a Kürtök Ünnepén- a következő ilyen Ünnep  2017 SZeptember 20-22 közöt lessz, a kétt  Dátúm között: az első Hold fogyatkozás(Vérhold) és a következö Kürtök Ünnepe küözött  2017-ben pontosan(Isaac Newton is kiszámolta) Isten Több Embere is meg próbálta kiszámolni = 1260 Nap-ez bele van irva az "Égbe".Ez nem egy Vallásos  dolog nem egy útánzat nem valami amit Valaki kitalált,ez egy előre eltervezett  Dolog  mióta Isten megalkkota  a Bolygók röppályáját-ez előre eltervezett  és kiolvasható belőle az: 1260 Nap  ezzel a számmal Többször is találkozhatúnk:"6vers,Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezer kétszáz hatvan napig" ez egy ismétlődő szám,-ez az Égi Asszony nem csak  Jelet ad hanem SZülni is fog,ha feltételezzük hogy e körül a Dátúm körül SZülni is fog akkor  feltételezük  azt is hogy valaminek történnie kell  9 Hónapal a SZülés előtt,Fogamzásnak- az Időpont megmondható,számoljúnk vissza 9 Hónapot  2017 SZeptember 23-tól  ,nézük meg a  kapott  Dátúmot a Naptárban egy fogamzást kellene látnúnk 2016 December 23-án,December 23-a -Ki tervezi hogy még 50 Évig itt  leszünk ,úgy Élsz mintha lenne még további 30 Éved itt?Ez egy menetrend  megmútatása  és  egy nagyon valószinű beteljesedése  a   János Jelenések 12-nek! Nézünk egy másikat-ha Vissza számolsz  8 Hónapot a Kürtök Ünnepétől   amely SZeptember 22-án kezdődhet> 8 Hónap,hova mútat? a 8 as az Új kezdet száma,nagyon rejtélyes de de egy nagyon érdekes Dátúm: Ekkpor foglalja el Hivatalát az Új USA Elnök  Janúár 20-án   2017-ben ,újabb és újabb rétegekket fedezhetünk fel. A legtöbben akik a Próféciákat Tanitják egyetértenek abban hogy,ez az egyetlen Nagy Égi jel  az elmúlt 6000 ezer Évben amelynek minden képpen be kell  Teljesednie:

pillanatkep_2017_01_29_20_22_34_904.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pillanatkep_2017_01_29_20_20_17_693-jeloleses.jpg

 

 

 

 

 

 

 Ez Teljesitheti be a Jelenések 12-t.   A Jupiter a legnagyobb  Bolygó a Nap rendszerben,úgy is hivják hogy a -*Király Bolygó*  ez  jeképe magának a Királynak-a Júpiter behatol  az SZűz hasán keresztül   a méhéig  a CSillag Képben  ez ,Diagramokkal kimútatható ha meghúzzúk a  röppályák  Vonalait akkor  látjúk hogy a Jupiter behatol a Méhébe   2016 November  20-án,talán ez a Fogamzás?  Majd kilép a SZűz CSillag Képből, ha meghúzzúk úgyanezzeket a röppálya vonalakat,kilép a Méhéből 2017 SZeptember 9-én, ez lehet a SZületés? Lehet ez az Egyház Elragadtatása? Majd a Jelenések 12 beteljesedése  2017 SZeptember 23-ról 24-re Virradóra  de van még egy másik dolog:  Ezen a Napon Láthatúnk egy Üstököst  amely együttáll  majd a Holddal,megdöbentő hogy ennyi  ÉGI JEL EGYSZERRE  ÁDÁM ÉS ÉVA ótta-  

pillanatkep_2017_01_18_22_16_51_789.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

mi ez az Üstökös,hátbozongató Üstökös. Európai Űr ügynökség már 12 Éve eldöntötte hogy  2 szondát kül a Felszinére  2004 Márciús 2-án Európából elinditották  a Rosseta Űr szondát  hogy találkozon a "67 P " Jelü  Üstökössel,-  hol láttúk ezt a " 67 "es Üstököst  ezzek előtt?  1967-ben Prófétikús?  Jerúzsálem elfoglalásának  50-ik Év fordúlója?  Ez az Üstökös a Jupiter CSaládb  ÜÖstökösei közé  Tartozik. a Jupiter család Üstököse-ez nem azt jelenti hogy bármi közze is lenne a Jupiter-hezt, a Jupiter pedig a Királyt jelképezi. az Üstökös 38km/másodperc  sebességel halad mi pedig el túdjúk érni hogy  landoljúnk rajta.2014-SZeptember 10-én a Rosseta   pályára ált a Üstökös körül.2014-November 12-én  a Philea leszálló egység  amely Barátot jelent-le érkezett a Felszinre, egy szonda amely le érkezett az Üstökösre, 2016 SZeptember-ben Rosseta Összetört a Felszinre lépésekor  ighy a 12 Éves Missiója Véget ért.2017 SZeptember 23-án  ez az Üstökös amelyet kiválasztott az Európai Űr ügynökség   amelynek neve útal 1967,re- együtt fog állni a Holddal   áthaladva a SZűsz  CSillag Kép  lábánál, 50 Évvel   ami 1 Jubileum  1967 Útán.benne van a Hirekben,ez egy újabb Jel a CSillag Képkeben-ha Valaki ezeknél is Több Jeleket akar akkor nem Túdom  hogy melyek lehetnek ezeknél Nagyobbak:

Az alábbi képeken látható a Király bolygó helyzetének változása"mozgása"

13-09.jpg

 

János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve 12. fejezet
12:1És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona; 2A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben-  ("Terhes és  Fájdalmai Vannak") 3,Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona; 4,És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat;"   (ez benne van a Jelenések nagy részében is)  - *kell  lennie majd egy MeteorEsőnek is a 6-ik Pecsét feltörésekor-kell lennie egy Meteor Becsapódásnak is   A KÜRTZENGÉSSEK Itélete alatt,és kell lennie még több  Meteoresőnek  a Poharak Itélete alatt!  Honnan jönnek ezek a Meteorok? a Jelenések 12 azt mondja  hogy amikor ezek a Jelek Történnek  akkor valami belép   és a CSillagok1/3 át a Földre Hajitja-ezzek nem olyan CSillagok mint a Nap,nem nagy CSillagok-a Napot nem dobhatja a Földrnek  mert akkor elpúsztúlna,mivel a Nap sokkal nagyobb  ezzek a CSillagok amelyek a Földre hullanak.kizárólag Meteoritok lehetnek-hogyan hivjúk a Meteoritokat? HullóCSillagoknak! Láthatod hogy hogyan Válhat Valóságá a János Jelenések ,tehát valami jönn és magáva  vonza ezeket a törmelékeket a Föld Atmoszférájába  és elkezdi Bombázni ezekel a Földet-Teljesen Összhangban van azzal ami a János Jelenések  próféciájában leÍr:"5,És szűle fiú-magzatot, a ki vasvesszővel legeltet minden nemzetet; és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyiszékéhez."-hol hallottúk előtte a "Ragadtaték" SZót  előtte?  Az Elragadtatáskor! Tehát van egy Jelünk  az Égen ,valami ami összegyüjti ezeket a Törmelékeket   amelyek Meteoritok , Aszteroidák,igy beteljesiti a   Jelenések egy részét    :és eben az Időben lessz Valaki "Aki" Elragadtatik,a Kérdés az hogy Ki? Ki léessz Elragadva?  (Sok Teológús Vitatkozik ezen) -"6,Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezer kétszáz hatvan napig."  Van egy Földi és Égi Jelentősége  is ezeknek az Igéknek: Kettős Jelentőségüek. 1- Elősször az Égi  Jelentőséggel,az Égi jelekkel ,CSillag Képek-beli Jelekkel : Az Asszony  egy Kollektiv  leÍrás    amely Iráelt jelképezi,a legtöbben igy gondolják-a Teológúsok is egyetértennek ebben: Az Asszony-Izráelt jelképezi.Izráel egyfajta Emberek CSoportja  jelképezve egy SZimmbólúmmal:az Asszonyal.  2, A sárkány  szintén egy kollektiv Jelkép,Kik azok Akik az Asszonyt Üldözik?  most a Földről beszélünk  a Földi eseményekről: a ZSidók elmenekülnek az Antikrisztús hadseregei elől  ,a Fenevad rendszer  az Új Világrend erősen Antiszemita-a ZSidók ellen fognak támadni   kollektivan fogják a ZSidókat  Üldözni és Jordániában fognak menedéket találni:Petrában  és a Púsztaságban.  1,Az  Asszony tehát. Kollektiv-2, a sárkány is Kollektiv-akkor ki a GYermek?  Sok Ember úgy gondolja..egy kiemelkedő Pásztor 20 Évvel  ezelőtt  Aki az Útólsó Időkről Tanitott hihetetlen jó látással   New York-ban Élt..Ő is úgy gondolta hogy Túdja..-nem hivjúk Hammis Prófétának csak azért   mert nem túdott mindent pontosan: Mindanyian növekedünk a Túdásúnkban- nem szabad,szabadna  tiszteletlenek lenni azok felé Akik  akár a legkisebb Hibát  elkövetik ,kiemelik azt az egyetlen tévedést  és megbélyegzik azt az Embereket..Valaki szerint a gyermek Jézús lessz az-De  ha az Ige Összeségét Nézed(nézük)  és ragadkodsz  a helyes értelmezéshez   akkor azt látod hogy van egy Kollektiv CSoportod,hogyan lehetne akkor egy 3 ik  Jelkép egy magánszemély,-nem csak azért kell a  gyermeknek egy Kollektiv CSoportnak  lennie -ami az Egyház-hanem mert azt is Írja hogy a gyermek elragadtatik: Ennek az Egyház Elragatatásának kell lennie.  Hogyan ragadtatna el úgyanis Jézus,Jézusnak nincs szüksége  Elragadtatásra  hogy megmeneküljön az Ördögtől.Jézus sohasem fútott el az ördög  elől  Jézus  legyőzte az ördögöt!  És győzelemben emeltetett  fel a  Mennybe-ez egy  teljesen más kép amit itt látúnk,ahol a sátán üldözi az Asszonyt és a gyereket,akinek az Asszony Életet ad,Ki ez?-Az Egyház  amely a ZSidó Vallásból Nőtt ki-a  Korai Keresztények mind ZSidó Emberek voltak,az összes Apostolok ZSidók voltak,a ZSidóság adott Életet az Egyháznak.De amikor a sátán eljönn  majd az ő haragjával  a Nagy NYomorúság idejében  az Egyház felvétetik  előle,ez az Ige úgy Tünik összekapcsolja  a Jelenések 12-ben leÍrt  Égi Jelet az Egyház Eragadtatásával-ha az a 10 SZűz vagyúnk akik még alszúnk  :Egyház itt az Idő hogy felébredni!  A Vőlegény közeledik-lehet ez 3,és fél Év múlva.Lehet ez 7 Év múlva,az Idő nagyon közzel van!De  nagyon fúrcsa hogyláthatjúk a Jelenések 12 beteljesedését  2017-ben. A púsztaság nem más mint .Petra  Jordániában,több Ige is Ír  erről  : Több olyan Utólsó Időkről szóló Tanitás is van  amelyek ezt elemzik,nézük meg hogyan áll összhangban más Igehelyekkel is: 1 Mózes 3,hol Találúnk olyan Asszonyt  Aki SZülési Fálydalommal küzd   ?  Kanyarodlyúnk Vissza a Kezdetekhez:"15  vers ,És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. "    Ki az Asszony magva? A MESSIÁS!  Ki a kigyó Magva? az Antikrisztús!  Aki a Jelenések 12, úgyhiv  mint : sárkány    -"az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. "     És ha ezek a jelek valósak az Égen akkor kell látnúnk ezeknek beteljesedését is  azokban,    16,"Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat".Nézzük meg a    Égi jelentését a Jelenések 12,nek.az Asszony az egyetlen  Női CSillagkép  a "SZüz"  -az Aszony magva a -Király- Bolygó a Jupiter  a gyermek amely bemegy a Anya Méhbe majd kijönn onnan.Midamelett ez olyan esemény lessz amely sohasemm történt meg ,a Jupiter ott fog keringeni az Anyaméhben közel 10 Hónapig! Ez a eddig leghosszab periódús amit eddig láthatúnk-Normális esetben  a Jupiter csak Keresztezni szokta ezt ,de Jövőre(2017-ben)  mikortól a Jupiter belép idde  - iddén Niovemberben(2016) a Jupiter ott fog  körözni körbe-körbe körbe körbe    mint egy Magzat,és nem lép ki a Méhéből  amig egy a Jel teljessé nem válik   -"emeljétek fel fejeiteket "mondta Jézus .mikor mindezek   mindezzek megtörténnek   nézzetek fel! A sátán magva a:sárkány  a /SZerző*" állitja hogy " /     :   ez egy Ismeretlen objektúm    -senki semm túdja! Anyit túdúnk hogy  van egy ismeretlen dolog ebben a Próféciában    melyben senbki sem lehet Biztos   hogy mi az,sokan " X  " Bolygónak hivják   ez egy lehetséges együtt állás. mivel valamilyen külső hatás vagy Bolygó jelenhetett meg.Jézus Keresztrefeszitésekor is    amely eltakarta a Napot 3 Órán keresztül ,a Hold nem képes 3 Órán keresztül eltakareni a Napot  csúpán 7 perc'30 másodpercig.De valamilyen  objektum eltakarta a Napot  Jézus Keresztrefeszitésekor, volt  égi jelünk Jézus SZületésekor  volt Égi jelünk a Keresztrefeszitéskor  és / gondolja a SZerző*/lessz  Égi jelünk  a következő kijelölt eseménykor is  .ami lehet az Elragadtatás és a Nagy NYomorúság kezdete is- "a fejét tapossa    az pedig a sarkát mardossa " egy  nagyon érdekes dolog , mivel ennek is kell lennie  egy Égi képének  a CSillagászatban.Az az ennek az ismeretlen  Objektumnak  felső réssze   egybe kell álljon a Jupiter Déli féltekével  .Ez okozhat TÖRMELÉK ESŐT  amikor ilyen feltételezéssekel jövünk mindig meg kell néznünka Történelmet,mivel a Történelem maga is Prófécia,az események láncolata Prófétikús és eza dolog egyszer már  megtörtént-a Jupitert egyszer már keresztezte a "Shoamaker"  "Üstökös"  ez a SZó  :Shoamaker azt  jelenti :Cipő készitő,és mit talált ell? a Bokát!
pillanatkep_2017_01_18_22_20_48_814.jpg Shoamaker  eltalálta a Király-Bolygó Sarkát,nem sokkal ezelőtt mi is történt? 1992-ben  Juliúsában a  Shoamaker  Levi 9 több részre  szakadt  1994 Julúsában a leszakadt részei  becsapódtak a Jupiter Déli Féltekébe   60km /sec   sebességgel  a becsapódások helyei a Földről is  Jól láthatóak voltak  és azóta is megmaradtak,ez régeben történt de emlékezzünk rá     hogy a Történések Prófétikússak  a Történelem során. Shoamaker -ez lehet Prófétikús  és körvonalazhatja/kirajzolhatja a Király sarkát,Milyen CSodálatos az UR! Mindezek a nevek Prófétikúsak   ,mit árúl el ez a Jel számúnkra?Nézzük meg  Jeremiást  ahol szintén egy terhes Asszonyról beszél: Jeremiás 30. 6-7 "kérdjétek meg csak és lássátok ha szül és a Férfi? Miért látom    minden férfi kezét az ágyékán  mintegy gyermek szülőét  és miért változtak orcáik fakó sárgávcá?" Jaj!  mert  nagy az a Nap anyira hogy nincs hozzá hasonló:és háborúság ideje az Jákóbon de megszabadúl abból!"   A Jelenések 12 fejti ki igazából a szülő Asszonyt akiről itt a Jeremiás  30 -ban Ir. Mint a háborúság kezdetét Jákóbon, medig fog ez tartani?-   A legtöbb Amerikai  Prófécia Tanitó azt  mondja hogy 7 Évig, adjúk tehát össze 2017-et és  7-et,2024-et kapúnk  2017x7= 2024.Ekkor jöhet el az idő amikor Jézus  visszatér a ZSidóságért    /a szerző: úgy hiszi: ennek a Háborúságna az iodeje úgyananyi  lessz  mint az Igazi Jákób Életében volt/  és ez az időszak az Ő Életében nem 7 Év volt,ez az Ő életében munka volt a  Feleségeiért,bárányok,kecskék  között plusz  menekülés Ézsau elől, ebből jönn ki a ZSidóság száma a  22 .    2017+ 22=2039  nem túdni nem lehet túdni hogy túl élhetünk e ilyen hosszan( Weboldal szerk hozzá füzése:Forrong a Világ jelenleg is"Zürzavar van"  Világ Politika szinpadán és úgy néz ki hogy Óriási Fegyverkezési Verseny gyártás indúl be ismét,Donald Trumop  USA- és Németország is nagy Örömmel kivánkozik Dinamikús Fegyvergyártásba, nem beszélve az Év Tizedek allatt  felhalmozódott  Núkleáris Fegyver Arzenál Mennyisége) - Az USA átt adta  az Internet fölött az  összes Jogot az ENSZ-nek,miért?          Mert az USA-nak van egy Törvénye  melyet első kiegészitésnek hivnak  ez a Törvény Védi a szabad  Véleménnyilvánitás  jogát.Amig az Internet az USA-fenhatósága alatt van addig  végig védve van az első kiegészités  által,de ha ezt kivesszük az első kiegésszités Strukturájából  és védelméből  és átadod az ENSZ-nek     akkor elkezdődhet a Cenzurázás  és mindazok Véleményeinek törlése   Akik nem értenek egyet a Globalisták  Céljaival, ez Történt meg (Újabban)  meddig birhatjúk még,  élhetünk 2040 -ig, (a szerző gondolata: nem túdja) de  az kemény lenne   22 Éves számitásban hisz a SZerző:  és Jákób Háborúsága már Elkezdődött . "De  megszabadúl abból" be fogsz menni Jákób a Háborúságba",de megszabadúl abból"   azt jelenti hogy a MESSIÁS  megfogja menteni Őket  és kihozza Őket a Nagy nyomorúságból- a Jeremiás 30,összhangban van a Jelenések  12 Égi* Jelével*    jelzi Jákób háborúságának  kezdetét de azután a ZSidóság megváltását is. A következő Ézsaiás 21:"Kemény látást  jelentett meg nékem: a csalárd csal,a púsztitó púsztit.Jöjj fel Élám,szálld meg  Madai minden  ő fohászkodásának  véget vetek"  .Ezért ágyékim telvék fájdalommal,és kinok fogtak el mint a szülő Asszony kinjai  gyötrődöm hallása miatt,és megrémültem látása miatt"ez Ézsaiás 700 Évvel  Jézus előtt  .Ő is ezt a hasonlatot használja  aely egy szülő Asszonyé  és azt mondja. Elam  és Media,gyertek és támadjatok. Kik ezek?  Akik a szüklő Asszonyra fognak támadni,Elam és Media.Ugyanere az időszakra teszi ezt  túdjúk melyik ez a nemzet,ha tanúlmányoztúk az  elmúlt 4000 ezer Év történelmét :IRÁN-Dániel 8 alapján  láthatjúk,- hogy Iránnak lessz egy háborúja(ez már zajlik) a SZunnita Musszlimokkal ,ezútán pedig  az Ezékiel 38  alapján az Egyesült Múszlim Országok rátámadnak  Izráelre.Ebben a 2 Háborúban érintet Irán*. Amikor a szülő Asszony Jele megjelenik az Égen, amikor az Asszony fájdalomak között van   akkor mondja Ézsaiás: Elam és Media,gyertek ellő és inditsátok meg  támadásotokat,kezdjetek háborút-Ez lessz az utólsó  Ézsaiás13.  Az Irás menyire Összhangban van önmagával,engedjük hogy az Irás Önmagát magyaráza,önmagából lehet megérteni.Ésaiás próféta könyve 13. fejezet
8,"És megrémülnek, kínok és fájdalmak fogják el őket, és szenvednek, mint a szülőasszony; egyik a másikon csodálkozik, és arczuk lángba borul. "
9,Imé az UR-nak Napja jö el kegyetlen bússúlásal       és felgerjedt haraggal hogy a Földet  hogy a földet pusztasággá tegye      és annak bünöseit elveszesse arról    10,"Mert az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják fényöket, sötét lesz a nap támadásakor, és a hold fényét nem tündökölteti. "  -ezzen a helyen is a szülő Asszony  hasonlatát hozza fel,és megemliti a CSillagállásoikat is   mindezeket"az UR Napjával"     kapcsolatban,ez pediglen az UR haragja a bünösök  felett,a Nagy nyomorúság alatt   .Láthatjúk tehát hogy  amit a Jelenések 12 elárúl számúnkra   arról minél többet olvasúnk az Igében  annál inkább  úgy tünik hogy ez az UR Napjának kezdetét jelölheti  melyet *Nagy NYomorúságnak Hivúnk*.   Itt  a Jel   és itt   az útólsó Ige   amely *hamarosan megtörténhet    1 Korinthus  15:51-58,imé titkot mondok  néktek  mindnyájan  úgyan nem alszúnk el  de mindnyájan elváltozúnk   nagy hirtelen egy  szempillantásban  az útólsó trombitaszóra  mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.   53,Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. 54,Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.   58,Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul,...  -mit jelent az hogy mopzdithatatlanúl?  Ne úgrándozz ne   változ  idde- odda  mint ahogy sokaknál látjúk.Az Emberek megváltoznak és  váltanak sokszor..-Legyél mozdithatatlan ebben az időszakban.." buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban." A világ kezd megbolondúlni  az ördög már elkezdte kiönteni az ö gyülöletét  -Hamarosan Távozúnk innen!    

pillanatkep_2017_01_18_22_55_21_696--b.jpg

  

pillanatkep_2017_01_18_22_34_41_132.jpg

pillanatkep_2017_01_18_22_32_48_333.jpg

 pillanatkep_2017_01_18_22_33_31_608.jpg  pillanatkep_2017_01_18_22_31_37_852.jpg pillanatkep_2017_01_18_22_35_52_577.jpg

   pillanatkep_2017_01_18_22_36_07_678.jpgpillanatkep_2017_01_18_22_36_27_86.jpg pillanatkep_2017_01_18_22_36_37_704.jpgpillanatkep_2017_01_18_22_37_49_427.jpgpillanatkep_2017_01_18_22_38_32_228.jpg

pillanatkep_2017_01_18_22_38_56_147.jpg

pillanatkep_2017_01_18_22_39_49_362.jpg

pillanatkep_2017_01_18_22_40_21_132.jpgpillanatkep_2017_01_18_22_43_16_308.jpg

Lent a ,Meteor Eső a Földre:

János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve

8. fejezet  7-11   7,Az első angyal azért trombitála, és lőn jégeső és tűz, vérrel elegy, és vetteték a földre; és a földnek harmadrésze megége, és az élőfáknak harmadrésze megége, és minden zöldelő fű megége. 8A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy vetteték a tengerbe; és a tengernek harmadrésze vérré lőn; 9És meghala a tengerben lévő teremtett állatoknak harmadrésze, a melyekben élet vala; és a hajóknak harmadrésze elvesze. 10A harmadik angyal is trombitált, és leesék az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fáklya, és esék a folyóvizeknek harmadrészére, és a vizek forrásaira; 11A csillagnak neve pedig üröm: változék azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé; és sok ember meghala a vizektől, mivel keserűkké lőnek

pillanatkep_2017_01_18_22_56_46_675.jpgpillanatkep_2017_01_18_22_56_35_200.jpgpillanatkep_2017_01_18_22_59_17_128.jpg

("Végidők"-"Apokalipszis"